Praktijk Psychotrauma Groningen hecht grote waarde aan de privacy van zijn cliënten. Dit betekent dat we ons houden aan de privacy eisen en normen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Concreet betekent dit dat je gegevens zorgvuldig bewaard worden in ons dossier, dat niemand ongevraagd  een dossier in mag kijken en dat alleen met nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming gegevens uit het dossier aan derden verstrekt wordt. We bewaren onze dossiers louter gedurende de wettelijke termijn.

Privacyreglement Praktijk Psychotrauma Groningen (PDF)

Praktijk Psychotrauma Groningen vindt dat de privacy van cliënten en de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende uw bezoeken aan onze praktijk en het bezoeken en gebruiken van onze website, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Praktijk Psychotrauma Groningen gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Zonder toestemming geeft Praktijk Psychotrauma Groningen geen informatie over cliënten en hun familie aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. Als je bent aangemeld door de huisarts of door een gemeentelijk toegangsorgaan (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin), dan worden zij geïnformeerd over je behandeling. In sommige regio’s wordt deze informatie elektronisch uitgewisseld via een beveiligde verbinding. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kun je dat aangeven bij de behandelaar. Praktijk Psychotrauma Groningen zal ook niet zonder je toestemming informatie opvragen bij anderen

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. De behandelaar van Praktijk Psychotrauma Groningen heeft een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mag de behandelaar nooit gegevens doorgeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. Voor een verdere uitwerking hiervan verwijs ik naar de tekst hieronder

Het dossier

Van het intakegesprek en het verloop van de behandeling worden aantekeningen gemaakt, die in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) worden bewaard. Ook bevinden zich in het dossier bijvoorbeeld vragenlijsten, of brieven van en aan de huisarts of andere specialisten. Stukken die niet in het EPD kunnen worden opgeslagen worden in een papieren dossiermap bewaard. Ook persoonsgegevens worden bewaard in het EPD. Je moet dan denken aan adressen, geboortedatum en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de financiële afhandeling naar je gemeente.

Beveiliging

Praktijk Psychotrauma Groningen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruiksersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, worden papieren dossiers bewaard achter slot, pseudonimiseren en zorgen we voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en maken we back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Daarnaast is uw behandelaar verplicht zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage en verbetering

Het dossier is eigendom van Praktijk Psychotrauma Groningen. Alleen de behandelaar die direct bij jouw behandeling is betrokken, heeft toegang tot het dossier en de gegevens in de computer. Je behandelaar heeft geheimhoudingsplicht. Jij en/of je ouders hebben het recht om je dossier in te zien. Voor inzage van je gegevens kan je een afspraak met de behandelaar.  Als jij en/of je ouders het niet eens zijn met wat er over jou in het dossier staat, kan je mening worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, dan kan het dossier worden gecorrigeerd. Wanneer de behandeling is afgesloten, sluiten wij het dossier af. Het dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard na je 18e verjaardag. Je kunt binnen die 15 jaar vragen om je dossier te vernietigen. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van (andere) kinderen, worden geschaad,  kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. Jij en/of je ouders kunnen een kopie ontvangen van het dossier. We vragen daarvoor wel een onkostenvergoeding. Wij hechten er waarde aan dat u het dossier doorneemt op Praktijk Psychotrauma Groningen in het bij zijn van uw behandelaar zodat u vragen kunt stellen als dit nodig is.

Geheimhouding

Wij hebben als behandelaar een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Als het kind in gevaar is

In uitzonderlijke gevallen zal Praktijk Psychotrauma Groningen zonder toestemming informatie verstrekken aan bijvoorbeeld het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of de Raad voor de Kinderbescherming of een melding doen in de Verwijsindex Risicojongeren. Ook kan zonder toestemming informatie worden verstrekt aan de gecertificeerde instelling die een kinderbescherming uitvoert (dit is de instelling waar de gezinsvoogd werkt) wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling. Dit gebeurt alleen in situaties waarin een kind gevaar loopt en met betrokkenen alles geprobeerd is om de situatie op een andere manier op te lossen.

Soms worden video-opnamen gemaakt tijdens het onderzoek en de behandeling. Hiervoor wordt altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd.

Recht van u en uw kinderen

Jij en/of je ouders hebben recht op inzage in het dossier. Ook is het mogelijk om kopieën te krijgen van (onderdelen van) het dossier. Afhankelijk van je leeftijd bepaalt de behandelaar wie (volgens de wet) recht heeft op inzage. Je hebt geen inzage in de gegevens over je ouders zonder hun toestemming. Ook hebben ouders onderling geen inzage in elkaars gegevens zonder toestemming van de ander.

  • Kinderen onder de 12 jaar

De ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan. De behandelaar mag inzage weigeren, als dit niet in het belang van het kind is.

  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Zowel de ouders als het kind kunnen inzage krijgen in het dossier. Een kind kan bezwaar maken tegen inzage door de ouders. Als de behandelaar het kind in staat acht hierover te beslissen, dan zal hij de ouders geen inzage geven als dit in het belang is van het kind.

  • Kind ouder dan 16 jaar

Een jongere kan zelf inzage in zijn dossier vragen. De ouders hebben alleen recht op inzage als hun kind hiervoor toestemming geeft. De jongere heeft geen recht op inzage in de gegevens over zijn of haar ouders.

  • Kind met een (verstandelijke) beperking

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Aanlevering gegevens aan derden

Praktijk Psychotrauma Groningen levert gegevens aan derden zoals:

  1. Gemeenten: middels de factuur (conform de wettelijke regelingen)
  2. Soms is Praktijk Psychotrauma Groningen wettelijk verplicht om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van gemeenten.

Klachten

Mocht jij en/of je ouders een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij om hierover direct contact met ondergetekende op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met mevr. P.C. Semmelink, info@psychotraumagroningen.nl of 06-19402701.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten